Pontaqua Brómos masszázsmedence, vegyszerkészlet (VKL 200)

Pontaqua Brómos masszázs vegyszerkészlet (VKL 200)
Cikkszám: VKL 200

Induló, komplett Brómos jakuzzi vegyszerkészlet, klórmentes vízápoláshoz
MASSAGE SET
Alapvető vegyszerek masszázsmedencék vízkezeléséhez

Ne felejtse el beszerezni a Lay-Z Spa felfújható masszázsmedencék-hez a Test Stribs vízminőség ellenőrző tesztcsíkot sem!!!

Pontaqua Brómos masszázs vegyszerkészlet (VKL 200) Brómos jakuzzi vegyszerkészlet Cikkszám: VKL 200 Brómos jakuzzi vegyszerkészlet MASSAGE SET Alapvető vegyszerek masszázsmedencék vízkezeléséhez
EasySpa oxinénes, klórmentes Masszázsmedence vegyszercsomag, Lay-Z Spa felfújható masszázsmedencékhez
Paraméterek, termékleírás – Pontaqua Brómos masszázs vegyszerkészlet (VKL 200)

Masszázskádakhoz klórmentes brómos vegyszerkészlet VKL 200

Vegyszercsomag a masszázsmedencék vízkezeléséhez, mellyel brómalapú fertőtlenítést alkalmazhat a medencevízben.

Az alábbi termékeket tartalmazza:
– AQUABRÓM 1 kg Lassan oldódó brómtabletta a medencevíz fertőtlenítéséhez.
– MÍNUSZAPH 1,5 kg pH értéket csökkentő vegyszer.
– DEZALGA 1 l algásodás elleni megelőző szer.
– HABNEX 0,5 l habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer….

Tartalma:
AQUABRÓM 1 kg – lassan oldódó brómtabletta 20 g
Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5% CAS szám: 32718-18-6, EU szám: 251-171-5
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

MÍNUSZAPH 1,5 kg – pH értéket csökkentő vegyszer
Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS szám: 7681-38-1, EU szám: 231-665-7

DEZALGA 1 l – algásodás elleni vegyszer
Tartalom: dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 10% CAS szám: 25988-97-0
OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

HABNEX 0,5 l – habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer
Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%
CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8
benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%
CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7
BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

FOLYADÉKOS VÍZELEMZŐ készlet a víz pH értékének, bróm- és klórtartalmának meghatározásához.
Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.

FONTOS!
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Figyelmeztető mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309+P311: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

bromos-jakuzzi-vegyszerkeszlet-klórmentes-vízápolás-vkl-200, figyelmeztető cimkék

Pontaqua BRÓMOS JAKUZZI VEGYSZERKÉSZLET Lay-Z Spa masszázsmedencékhez

Cikkszám: VKL-200
Csomag súly: 4kg
Csomag méret: 20cm x 15cm x 20cm
Szállítási idő: raktári készlet esetén: 2-3nap,
gyártótól történő szállítás esetén: 2hét

Egység ár:
Nettó: 22.756.-Ft/db+ÁFA
Bruttó: 28.900.-Ft/db+száll. klts.