Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Badushow Hungary Bt tájékoztatja Önt, hogy a www.badushow.hu weboldal megtekintése, böngészése valamint az info@badushow.hu e-mail címre küldött ajánlatkérő levelek egyúttal az Adatvédelmi  Nyilatkozatban leírtak elfogadását is jelenti.

A Badushow Hungary Bt. adatkezelési szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata Az adatkezelő neve: Badushow Hungary Bt. (a továbbiakban: „Badushow H. Bt.) Az adatkezelő címe: H-3900, Szerencs, Petrikovits László utca 48. Elérhetőség: Cím: H-3900, Szerencs, Petrikovits László utca 48.. Tel: 06-47-361-189; Fax: 06-47-361-189; E-mail: info@badushow.hu

1.) Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása. (5§ (1) személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli)

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy A Badushow Hungary Bt. azt – minden felelősség nélkül – tárolhatja, feldolgozhatja, közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Badushow Hungary Bt-t.

Az Ön által megadott adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Cégünk adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát adatainak megadása során köteles elfogadni. Az Ön által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki, erről előzetes engedélyét kérjük.

2.) A kezelt adatok köre:

a számlázási név, számlázási cím,, irányítószám, utca és házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, ország, megye, város.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 4§ (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 5§ (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

3.) Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által megadott adatok esetében, a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, a Badushow Hungary Bt. a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

4.) A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben az info@badushow.hu e-mail címre kell eljuttatni. A Badushow Hungary Bt. a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.

5.) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Badushow Hungary Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@badushow.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Az adatok továbbítása: Az általa kezelt adatokat kizárólag Badushow Hungary Bt. munkatársai, tagjai érhetik el. (A 2011 évi CXII törvény értelmében az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011 évi CXII törvény illetve a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Badushow Hungary Bt. munkatársát a info@badushow.hu e-mail címen. (2011 évi CXII. törvény az információs jogról és az önrendelkezés szabadságáról; SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME; Az érintettek jogai és érvényesítésük: 14. § (1) Az érintett a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését illetve zárolását. 15. § (2) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, Jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. (5) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a 19. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. (2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. (3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatkezelő Hatóságot évente értesíti. 17. § (1) A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. (2) A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett – a 14. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint – kéri; c) az adatkezelés célja megszűnt. (3) A törlési kötelezettség – jogellenes adatkezelés kivételével – nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 18. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 19. § Az érintett jogait (14-18. §) törvény az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozhatja. Bírósági jogérvényesítés: 22. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. (2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. (3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. (5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. (7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. Kártérítés: 23. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. (2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.)

6.) Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példa megemlítésért, csak az alábbi információkat kérjük be Öntől:

A Vásárló ajánlatkérése és/vagy megrendelése kapcsán Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, stb.;
Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

7.) Szerződéskötés esetében, milyen személyes adatokat kezelünk?

Egy esetleges szolgáltatás megrendelésénél, bizonyos további adatokat kérhetünk be Öntől, digitális formában, e-mail-en!

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kérjük Öntől:

A Megrendelő, megrendelése kapcsán Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, kivitelezési hely címe, másodlagos e-mail cím, kapcsolattartó neve, címe, elérhetősége, stb.;
Szerződéskötés esetében, Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről,  szállítási és/vagy beszerelési címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

Minden szerződéskötés esetében, egyedi, az adott projekt kapcsán beépítendő termékekről, szolgáltatásokról kérünk be információt Öntől. Ez biztosítja a Megrendelő és a Badushow Hungary Bt között, kialakított szorosabb kapcsolatot, valamint, biztonyító erejű az esetleges félreértéseknél.

8.) Árajánlat kérés esetében, milyen személyes adatokat kezelünk és kérünk be Öntől?

Általánosságban az Ön személyes adatait ugyancsak közvetlenül Öntől kérjük be digitális úton, e-mail-ben, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Például, csak az alábbi információkat kérjük Öntől:

– a megrendelt termék pontos leírását,
– kért mennyiséget
– az esetleges helyszínről, termékről készített képet/képeket
– pontos méreteket
– termék adatlapját
– kivitelezési címet, (első körben, itt még elég csak a város névét közölni)
– kiválasztott termék színét
– termék fajtáját

Ha az ajánlathoz szükséges elég információkat nem kapjuk meg Öntől, úgy a Badushow Hungary Bt fenntartja a jogot arra az eshetőségre, hogy megtagadja az ajánlat elkészítését, elküldését!

9.) Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

Áru kikézbesítése: A szóban forgó adatokat aszerint adjuk át a fuvarozónak, hogy Ön mit tölt ki a megrendelésében. Az ily módon átadott adatok elsősorban az Ön vezeték- és keresztnevét, kézbesítési címét és kapcsolattartási telefonszámát tartalmazzák, valamint amennyiben az áru előreutalással lett kiegyenlítve/kifizetve, akkor az áru átvételekor még kifizetendő összeget is. A fuvarozó részére átadott személyes adatokat kizárólag az áru leszállításához dolgozhatja fel, majd köteles e személyes adatokat haladéktalanul törölni.

Állami szervek: jogaink érvényesítése esetén az Ön személyes adatait harmadik felek (pl. ügyvéd, NAV, könyvelés, BM) rendelkezésére bocsáthatjuk. Amennyiben a jogszabályok vagy az államhatalmi szervek köteleznek minket az Ön személyes adatai átadására, ebben az esetben vagyunk kötelesek megtenni ezt a lépést.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

10.) 18 évesnél fiatalabb személyek adatai:

A weboldalunkon megtalálható termékeket valamint Szolgáltatást 18 évesnél fiatalabb személyek nem vásárolhatnak és rendelhetnek. 18 éves kor alatti személy a weboldalunkat kizárólag abban az esetben használhatja, ha ehhez megszerezte törvényes képviselője (szülő vagy gyám) hozzájárulását.

11.) Adatvédelmi nyilatkozat – Elfogadás/Hozzájárulás

Kijelentem, hogy a Badushow Hungary Bt. (továbbiakban: Badushow H. Bt.) Adatvédelmi szabályzatát megismertem, a Badushow H. Bt. adatgyűjtési céljaival, miszerint a Badushow H. Bt. adataimat ajánlat készítés létrehozásának érdekében tárolja. Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes adataimat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a Badushow H. Bt. az általa megadott célra felhasználhassa, és tárolhassa az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően. Tisztában vagyok vele, hogy miután a Badushow H. Bt-nek küldött bármilyen e-maillel kapcsolatban kapcsolattá válok a Badushow H Bt-vel, jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam megadott információ és adat törlését, módosítását. Elfogadom, hogy személyes adataimhoz a cég illetékes munkatársai hozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi személyiség nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. A Badushow H. Bt az általam átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a szabályzatban megadottakon kívül más célra felhasználni, illetve azokat továbbadni. Hozzájárulok ahhoz, hogy külön rendelkezés hiányában a Badushow H. Bt. a korábban elküldött e-mail címem és a benne tárolt személyes adataimat, 5 évig megtarthatja, tárolhatja.

 

Tisztelettel:

Badushow Hungary Bt.

Könnyebb, áttekintés

1.) Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása. (5§ (1) személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli)

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy A Badushow Hungary Bt. azt – minden felelősség nélkül – tárolhatja, feldolgozhatja, közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Badushow Hungary Bt-t.

Az Ön által megadott adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Cégünk adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát adatainak megadása során köteles elfogadni. Az Ön által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki, erről előzetes engedélyét kérjük.

2.) A kezelt adatok köre:

a számlázási név, számlázási cím,, irányítószám, utca és házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, ország, megye, város.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 4§ (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 5§ (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

3.) Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által megadott adatok esetében, a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, a Badushow Hungary Bt. a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

4.) A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben az info@badushow.hu e-mail címre kell eljuttatni. A Badushow Hungary Bt. a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat az adatokat tartalmazó merevlemezről, be- illetve kimenő e-mail mappákból. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.

5.) Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Badushow Hungary Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@badushow.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Az adatok továbbítása: Az általa kezelt adatokat kizárólag Badushow Hungary Bt. munkatársai, tagjai érhetik el. (A 2011 évi CXII törvény értelmében az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011 évi CXII törvény illetve a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Badushow Hungary Bt. munkatársát a info@badushow.hu e-mail címen. (2011 évi CXII. törvény az információs jogról és az önrendelkezés szabadságáról; SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME; Az érintettek jogai és érvényesítésük: 14. § (1) Az érintett a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését illetve zárolását. 15. § (2) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, Jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. (5) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a 19. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. (2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. (3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatkezelő Hatóságot évente értesíti. 17. § (1) A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. (2) A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) az érintett – a 14. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint – kéri; c) az adatkezelés célja megszűnt. (3) A törlési kötelezettség – jogellenes adatkezelés kivételével – nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 18. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 19. § Az érintett jogait (14-18. §) törvény az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozhatja. Bírósági jogérvényesítés: 22. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. (2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. (3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. (5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. (7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. Kártérítés: 23. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. (2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.)

6.) Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példa megemlítésért, csak az alábbi információkat kérjük be Öntől:

A Vásárló ajánlatkérése és/vagy megrendelése kapcsán Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, stb.;
Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

7.) Szerződéskötés esetében, milyen személyes adatokat kezelünk?

Egy esetleges szolgáltatás megrendelésénél, bizonyos további adatokat kérhetünk be Öntől, digitális formában, e-mail-en!

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kérjük Öntől:

A Megrendelő, megrendelése kapcsán Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint: mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, kivitelezési hely címe, másodlagos e-mail cím, kapcsolattartó neve, címe, elérhetősége, stb.;
Szerződéskötés esetében, Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről,  szállítási és/vagy beszerelési címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

Minden szerződéskötés esetében, egyedi, az adott projekt kapcsán beépítendő termékekről, szolgáltatásokról kérünk be információt Öntől. Ez biztosítja a Megrendelő és a Badushow Hungary Bt között, kialakított szorosabb kapcsolatot, valamint, biztonyító erejű az esetleges félreértéseknél.

8.) Árajánlat kérés esetében, milyen személyes adatokat kezelünk és kérünk be Öntől?

Általánosságban az Ön személyes adatait ugyancsak közvetlenül Öntől kérjük be digitális úton, e-mail-ben, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Például, csak az alábbi információkat kérjük Öntől:

– a megrendelt termék pontos leírását,
– kért mennyiséget
– az esetleges helyszínről, termékről készített képet/képeket
– pontos méreteket
– termék adatlapját
– kivitelezési címet, (első körben, itt még elég csak a város névét közölni)
– kiválasztott termék színét
– termék fajtáját

Ha az ajánlathoz szükséges elég információkat nem kapjuk meg Öntől, úgy a Badushow Hungary Bt fenntartja a jogot arra az eshetőségre, hogy megtagadja az ajánlat elkészítését, elküldését!

9.) Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

Áru kikézbesítése: A szóban forgó adatokat aszerint adjuk át a fuvarozónak, hogy Ön mit tölt ki a megrendelésében. Az ily módon átadott adatok elsősorban az Ön vezeték- és keresztnevét, kézbesítési címét és kapcsolattartási telefonszámát tartalmazzák, valamint amennyiben az áru előreutalással lett kiegyenlítve/kifizetve, akkor az áru átvételekor még kifizetendő összeget is. A fuvarozó részére átadott személyes adatokat kizárólag az áru leszállításához dolgozhatja fel, majd köteles e személyes adatokat haladéktalanul törölni.

Állami szervek: jogaink érvényesítése esetén az Ön személyes adatait harmadik felek (pl. ügyvéd, NAV, könyvelés, BM) rendelkezésére bocsáthatjuk. Amennyiben a jogszabályok vagy az államhatalmi szervek köteleznek minket az Ön személyes adatai átadására, ebben az esetben vagyunk kötelesek megtenni ezt a lépést.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

10.) 18 évesnél fiatalabb személyek adatai:

A weboldalunkon megtalálható termékeket valamint Szolgáltatást 18 évesnél fiatalabb személyek nem vásárolhatnak és rendelhetnek. 18 éves kor alatti személy a weboldalunkat kizárólag abban az esetben használhatja, ha ehhez megszerezte törvényes képviselője (szülő vagy gyám) hozzájárulását.

11.) Adatvédelmi nyilatkozat: - Elfogadás/Hozzájárulás

Kijelentem, hogy a Badushow Hungary Bt. (továbbiakban: Badushow H. Bt.) Adatvédelmi szabályzatát megismertem, a Badushow H. Bt. adatgyűjtési céljaival, miszerint a Badushow H. Bt. adataimat ajánlat készítés létrehozásának érdekében tárolja. Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes adataimat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) a Badushow H. Bt. az általa megadott célra felhasználhassa, és tárolhassa az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően. Tisztában vagyok vele, hogy miután a Badushow H. Bt-nek küldött bármilyen e-maillel kapcsolatban kapcsolattá válok a Badushow H Bt-vel, jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam megadott információ és adat törlését, módosítását. Elfogadom, hogy személyes adataimhoz a cég illetékes munkatársai hozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi személyiség nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. A Badushow H. Bt az általam átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a szabályzatban megadottakon kívül más célra felhasználni, illetve azokat továbbadni. Hozzájárulok ahhoz, hogy külön rendelkezés hiányában a Badushow H. Bt. a korábban elküldött e-mail címem és a benne tárolt személyes adataimat, 5 évig megtarthatja, tárolhatja.

 

Tisztelettel:

Badushow Hungary Bt.

talom ide kerül, kattints a szerkesztés gombra ennek a szövegnek a megváltoztatásához.