Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Badushow Hungary Bt-vel (székhely: 3900 Szerencs, Petrikovits László utca. 48.; adószám: 21241556-2-05; cégjegyzékszám: 05-06-001476), mint eladóval (a továbbiakban: Eladó v Badushow).
A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.
Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Badushow Hungary Bt.
Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést a Badushow Hungary Bt-vel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.
Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Badushow honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Badushow által forgalmazott, illetve a Badushow-tól történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az Badushow szerződéses partnerei, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között.
A Vásárló a termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.
Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

MEGRENDELÉS MENETE

– A Weboldalon történő Megrendeléshez a Vásárlónak e-mail-t szükséges írnia az Eladónak.
– Megrendelés leadásáról és menetéről, olvassa el a “Megrendelés menete” című oldalunkat
– A weboldalon keresztül az Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy az e-mailba részletesen leírja/megnevezi a kiválasztott Termék(ek)et, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint megadja a fizetési és az átvételi módot. A Megrendelő/Vásárló e-mail elküldése és az Eladó válasz e-mailje jelenti a vásárlás véglegesítését!

MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉS

– A Megrendelés véglegesítésével az Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó, Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt termék megérkezését követően az ellenértékét kiegyenlíti a futárnak, utánvételes fizetéssel, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó/Futár megtagadhatja.
– A Vásárló a megrendelt termékek, mennyiségét, típusát módosítani, Szerződést módosítani vagy lemondani ameddig az Eladótól a futár át nem vette a megrendelt termék(ek)et.
– Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
– Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást. Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.
– A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
– Jelen információn szerint a GLS futárnál csak készpénzben lehetséges a termék vételárának kifizetése.
– Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről az Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

AZ ELADÓ A VÉTELÁR VISSZAFIZETÉSÉT AZ ALÁBBI MÓDOKON VÁLLALJA:

– Ha a Vásárló az Eladónak megadja a bankszámla számát, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg; (minden esetben az Eladó csakis a termék vételárát fizeti vissza, egyéb járulékos költségek nem kerülnek kifizetésre!)
– Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.
– Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
– Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló előreutalási módot jelölt meg, de a szállítási határidőig a termék ellenértéke nem érkezett meg az Eladó bankjának számlaszámára.
– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését

JÓTÁLLÁS

– Hibás teljesítés esetén az Eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
– Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
– Az értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló használati útmutató leírást és egyben jótállási jegyet kap.
– Az Eladó az értékesített termékeire 1 év jótállási időtartamot biztosít a Vevő részére.
– Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
a.) szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
b.) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.
Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az Eladó részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) visszaküldeni. Ellenkező esetben az Eladő, nem köteles a termék teljes vételárát visszaszolgáltatni. A vásárló a megrendelt terméket felbonthatja és kipróbálhatja. De ez a használat csak olyan mértékű lehet, ami alapján megismeri a Vásárló a termék tulajdonságát, jellegét. E feletti mértékű használatnál az értékcsökkenésért a Vásárló felel.
A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli, kivéve, ha az elszállítást az Eladó magára vállalja.
Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.
A jótállás időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére kiszámlázásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. 
A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

TITOKTARTÁS

– A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
– A Vásárló a Megrendelés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

VIS MAIOR

– E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Eledót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Eladó számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
– A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
– Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.
– Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.

A WEBOLDALON SZEREPLŐ ÁRAK

Az árak szerződéses árak. A weboldalon feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak nettó és bruttó árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák, ahol ez szerepel) amelyek a Vásárló által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját).
A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Eladó hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Eladó a Vásárlót tájékoztatja.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a megrendelés az Eladó és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – az Eladó belső információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Az Eladó ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről.
Medencefóliák
– ELBTAL német medencefóliák (akár OTH engedéllyel)
– Alkorplan típusú medencefóliák (akár OTH engedéllyel)
– Flagpool típusú medencefóliák (akár OTH engedéllyel)
– CGT típusú medencefóliák
Medence izzók
– RGB smd5730 leddel szerelt (PAR56)
– RGB smd3030 leddel szerelt (PAR56)
– RGB smd2835 leddel szerelt (PAR56)
– Vlike Power ledes medenceizzók (PAR56)
– Utólagosan felszerelhetô medencelámpa, betonos Hideg/Melegfehér és RGB színváltós változatban
— Utólagosan felszerelhető ledes egyszínű medencelámpa
— Utólagosan felszerelhető ledes RGB medencelámpa
– D25 RGB Dekor gömblámpák
– 20cm-es RGB Dekor kockalámpa
– 30cm-es RGB Dekor gömblámpa
– Dekorációs RGB ledes izzók
– Úszó szolár medencelámpa
– GT Power ledes medenceizzók RGB+Fehér (PAR56)
– Smart-Pool okos RGB medenceizzó (PAR56)
– Smart-Pool okos RGB szökőkút lámpa 9W
Smart-Pool medencevilágítás kiegészítők
– 8-Zónás 433MHz FUT086 távirányító
– WiFi jel átjáró 433MHz Gateway WL-433
Rozsdamentes burkolatú szökőkút lámpák
– 3W
– 6W
– 9W
– 12W
– 15W
– 18W
– 24W
Bluetooth hangszórók
– Mifa A10 piros graffiti
– Mifa A10 fekete graffiti
– Mifa A10 fekete
– Mifa A1 fekete kompakt
– Mifa F1 hordozható piros graffiti
– Mifa F1 hordozható terepmintás
Beltéri RGB ébresztőórák, lámpák
MUSKY DY28 RGB ébresztőóra, bluetooth hangszóró
DONWEI RGB ébresztőóra, Bluetooth hagngszóró
Elecstars RGB henger ébresztőóra
BRELONG gomba forma ébresztőóra
LUMINOVA CUKI ébresztőóra, gyerek kiegészítőkkel
TITROBA napfelkelte szimulációs ébresztőóra
TITROBA Smart-Home napfelkelte szimulációs ébresztőóra
LifeSmart LED Smart Home RGB lámpa
LightMe RGB Lámpa
Medence kiegészítők
– Szkimmer kosár harisnya
– Szűróvatta töltet
Medencesátor, Medencefedés
– Kör M méret
– Kör L méret
– Kör XL méret
– Ovál M méret
– Ovál L méret
Kiegészítők
– CPS keresztmerevítők
– Biztonsági Szabályok
– Gyakran Feltett Kérdések
– Használati Útmutató
– Kemény felületre történő telepítés
Új design a szolártakarók
– SSR® szolártakarók kék vagy pálmafa mintával
– SSRA® szolártakarók vízéllel kék és pálmafa mintával
– SSSA® szolártakaró szögletes nap mintával, vízéllel
– SSR takarók Használati Útmutató
– SSR takarók Tárolási Útmutató
– SSR szolártakarók Kármegelőzési Útmutató
Szűrőberendezések
– Badu Speck szivattyúk
– Gemas szivattyúk
– IML szivattyúk
– Glong orange szivattyúk
Szűrőtartályok
– Emaux szűrőtartályok
– Gemas szűrőtartályok
STRANDCIKKEK FŐMENÜ
Felfújható PVC medenceszék
Polifoam medenceszék
felfújható PVC kézilabda kapu
felfújható PVC Röplabda kapu
— Pizza szelet formájú strandmatrac
— Görögdinnye formájú strandmatrac
— Flip-Flop papucs strandmatrac
— PVC felfújhatós, strandmatrac, medenceszék, 2020 modell
Locsolószőnyeg, gyerek szökőkút – FŐMENÜ
100cm méretű gyerek szökőkút
150cm méretű gyerek szökőkút
170cm méretű gyerek szökőkút